Header Ads

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม Drone พื้นฐานในวันที่ 28 กันยายน 2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม Drone พื้นฐาน 28 กันยายน 2562

                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในการประกอบและบังคับโดรนให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและพื้นที่การศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบ สามารถประกอบและบังคับโดรนให้เคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางที่กำหนดและผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการจัดส่งผลงานประกวดในเวทีต่างๆ ได้


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.